top of page

Naturveiledning for alle aldre

 

Kombinasjonen av solid naturfaglig kompetanse og mange års erfaring med friluftsliv gir meg muligheten til å tilby skreddersydde opplegg som passer til dine behov. Alt fra mindre turer med fokus på generell økologi og artskunnskap tilpasset rammeplaner for utdanning i skoleverket, til overnattingsturer der vi ikke har med oss så mye i sekken. I det primitive friluftslivet ligger fokus på hva vi kan bruke av det vi finner i naturen. Her inngår undervisning i: Sporing og sportegn, nyttevekster, oppmerksomhetsøvelser for sansene for å styrke naturnærværet. Hvordan tolke dyr og fuglers oppførsel i møte med oss og hvordan man går frem når man skal lage leir og gjøre opp ild uten hjelpemidler fra storsamfunnet.   

    

 

Barn og Natur

 

“Passion is lifted from the earth itself by the muddy hands of the young; it travels along grass-stained sleeves to the heart. If we are going to save environmentalism and the environment, we must also save an endangered indicator species: the child in nature.”
― Richard Louv, Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder

 

Svært mye forskning peker i retning av at barn er helt avhengige av tid i natur. Naturmøter er av meget stor verdi for barn og unges utvikling. Det synes også omvendt at fravær av naturmøter har en rekke negative effekter, både psykisk, fysisk, og sosialt. I en nasjonal spørreundersøkelse om barn og natur, gjennomført av NINA i 2014, konkluderes det med at barn trolig aldri har brukt naturen her i Norge mindre til lek enn de gjør i dag. Det er svært viktig å reintrodusere barn til lek, undring og læring i natur fra ung alder. Jeg syr opplegg der jeg henter inspirasjon fra inn og utland designet for å vekke en dyp kjærlighet til naturen hos barn og unge.    

Natur og Helse

“The sun shines not on us but in us.”― John Muir

 

Tall fra Verdens helseorganisasjon viser at for 100 år siden levde kun to av ti mennesker i en by. I disse dager lever for første gang flere mennesker på jorden i byer enn i rurale strøk, og trenden med fraflytting fra rurale strøk vil fortsette. I 2050 er det estimert at syv av ti mennesker lever i byer. Vi mennesker er født ut av naturen og er natur. Svært mye forskning både fra inn og utland viser at naturen er helt avgjørende for menneskets psykiske og fysiske helse. Jeg kan lage opplegg til forskjellige grupper med forskjellige behov. Jeg henter inspirasjon fra forskning og naturveiledning i utlandet som bruker naturen som grønn resept.

Naturveiledning for en bærekraftig fremtid

 

​“The creation of a thousand forests is in one acorn” ― Ralph Waldo Emerson

 

Vi lever i det noen kaller den antropogene tidsalder. Aldri før i jordens historie har en art påvirket resten av biosfæren i tilsvarende grad som det vi mennesker gjør nå. Areal og klimaendringer, forurensing og spredning av arter på tvers av kontinentene, fører til en et tap av biologisk mangfold vi ikke har opplevd siden dinosaurenes død. Forskningsmiljøer over hele kloden publiserer stadig rapporter som peker på problemene med menneskets forvaltning av natur. Det pekes også på problemene forbundet med at vi som art har distansert oss fra resten av biosfæren både fysisk og psykisk. Økt kunnskap om natur vil kunne lede til et vennskap, og kanskje også et dypt kjærlighetsforhold til naturen. Jeg tror at kjærlighet til naturen er avgjørende for at vi skal ta de nødvendige stegene inn i en mer bærekraftig fremtid både som nasjon og verdenssamfunn. God naturveiledning vil kunne bidra til dette.

Foto: Randy Gunnar Lange

Foto: Randy Gunnar Lange

Foto: Randy Gunnar Lange

bottom of page